...

Kapadokya Arş. ve Uyg. Merkezi

19 Nisan 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26852
YÖNETMELİK

Nevşehir Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – 19/4/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ı) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Kapadokya bölgesiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılarla işbirliği yaparak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,”

             “b) Üniversite bünyesinde; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde, Kapadokya bölgesi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,”

             “ı) Kapadokya bölgesi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek; yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, benzer faaliyetlere katılmak ve Merkez adına raporlar tutmak,”

             “l) Kapadokya bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim merkezlerinin sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge ve bilgilerin teminini sağlamak,”

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (NEVKAM): Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Nevşehir Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Nevşehir Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Kapadokya bölgesiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi, sanat tarihçisi ve arkeologlarla işbirliği yaparak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

             b) Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümlerinde lisans ve lisans üstü düzeyde Kapadokya bölgesi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

             c) Bölgede araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkanları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda destek sağlamak,

             ç) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

             d) Bölgede yetişen kültür, sanat, bilim ve Devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini ve yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları incelemek, araştırmak ve tanıtmak,

             e) Kapadokya bölgesinin sınırları içinde bulunan il ve ilçelerdeki kültür ve tabiat eserlerinin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını tespit etmek, envanterini ve çizimlerini gerçekleştirmek, fotoğraflarını çekmek, yapıların belirlenip incelenmesi ve onların toplu kataloglarının hazırlanması için programlar hazırlamak ve uygulamak,

             f) Kapadokya bölgesi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

             g) Kapadokya bölgesi eserleri ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek, planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak,

             ğ) Kapadokya bölgesinde bulunan, sanatsal-tarihî değere sahip ve kültürel miras sayılan tüm eserleri belirleyip, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunların korunma ve tanıtımlarını sağlamak, taşınabilir ve taşınmaz tarihî eserleri ulusal eserler listesine ve ilgili listelere kaydettirmek, yapıların ve koleksiyonların korunması, onarımı ve restorasyonunu yapmak üzere gereken projeleri hazırlayıp uygulamak,

             h) Geleneksel sanatların araştırılmasına zemin hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gereken imkanları hazırlamak,

             ı) Kapadokya bölgesi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslar arası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

             i) Kapadokya bölgesinde kültürel mirasın muhtelif alanlarında araştırma çalışmalarını genişletmek, araştırmacıları teşvik etmek,

             j) Kültürel mirası belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetlerine halkın katılımını sağlamaya çalışmak, bölge genelinde ve toplumda kültürel miras bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

             k) Kapadokya bölgesi ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek,

             l) Kapadokya bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim merkezlerinin özellikle Osmanlı Devleti döneminde sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge ve bilgilerin teminini sağlamak,

             m) Bölgenin tarihî dokusundan yola çıkarak Eski Çağ, Roma-Bizans ve İslamiyet dönemleri olmak üzere üç alanda bilimsel faaliyetler yürütmek,

             n) Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             “MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin sosyal bilimler alanında görevli bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Üniversitenin sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Ayda bir defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; gündemi tespit etmek,

             c) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             f) Merkezin birimleri, grupları ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             (2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Merkez yönetim kurulu

             “MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından önerilecek on aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”